تلگرام تکاور اینترنتی اسرائیل استامام جمعه زرین شهر گفت: باید توجه داشت که ماهیت برنامه تلگرام به رژیم صهیونیستی وابسته بوده که با هدف نفوذ و تغییر سبک