برچسب: است اجتماعی

انتقاد نخست وزیر انگلیس از شبکه های اجتماعی: تلگرام، خانه تروریست ها و تبهکاران شده است

انتقاد نخست وزیر انگلیس از شبکه های اجتماعی: تلگرام، خانه تروریست ها و تبهکاران شده استنخست وزیر بریتانیا در سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس بر
ادامه مطلب