مغازه داری که چهره این روزهای فضای مجازی است – لطفا با خوراکی و کالسکه وارد شوید!

مغازه داری که چهره این روزهای فضای مجازی است – لطفا با خوراکی و کالسکه وارد شوید!
به گزارش جام جم آنلاین ، او این درخواست را به صورت اطلاعیه نوشته و در ورودی مغازه اش پشت شیشه چسبانده تا همه ببینند و هیچ کودکی بیرون مغازه او به انتظار خرید پدرومادرش، تنها نماند. عکس این اطلاعیه هم در این دو روز در تلگرام و اینستاگرام بارها و بارها منتشر شده و توجه خیلی ها را جلب کرده است:
ما با امیر عطاپور ، این مغازه دار مهربان تبریزی درباره حرکت جالب توجه اش گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم:
آقای عطاپور؛ در این یکی دوروز تصویر اطلاعیه ای که شما روی شیشه ورودی مغازه خودتان زده اید ، در فضای مجازی منتشر شده وخیلی ها این حرکت راتحسین کرده اند.
بله …اتفاقا ما خودمان هم این واکنش ها را دیده ایم ، از جاهای مختلف با ما تماس می گیرند، یا حضوری به مغازه می آیند و از این کار ابزار رضایت می کنند.
عکس چطور پخش شده، خبر دارید؟
نه ، البته در این دو روزی که ما این اطلاعیه را پشت شیشه چسباندیم خیلی از مشتری ها یا افراد گذری اجازه گرفتند که از آن عکس بیندازند، احتمالا یکی از همانها این عکس را در اینترنت منتشر کرده است.

چه هدفی از انجام این کار داشتید؟
در اطلاعیه هم نوشته ام که به …

مغازه داری که چهره این روزهای فضای مجازی است – لطفا با خوراکی و کالسکه وارد شوید!

به گزارش جام جم آنلاین ، او این درخواست را به صورت اطلاعیه نوشته و در ورودی مغازه اش پشت شیشه چسبانده تا همه ببینند و هیچ کودکی بیرون مغازه او به انتظار خرید پدرومادرش، تنها نماند. عکس این اطلاعیه هم در این دو روز در تلگرام و اینستاگرام بارها و بارها منتشر شده و توجه خیلی ها را جلب کرده است:
ما با امیر عطاپور ، این مغازه دار مهربان تبریزی درباره حرکت جالب توجه اش گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم:
آقای عطاپور؛ در این یکی دوروز تصویر اطلاعیه ای که شما روی شیشه ورودی مغازه خودتان زده اید ، در فضای مجازی منتشر شده وخیلی ها این حرکت راتحسین کرده اند.
بله …اتفاقا ما خودمان هم این واکنش ها را دیده ایم ، از جاهای مختلف با ما تماس می گیرند، یا حضوری به مغازه می آیند و از این کار ابزار رضایت می کنند.
عکس چطور پخش شده، خبر دارید؟
نه ، البته در این دو روزی که ما این اطلاعیه را پشت شیشه چسباندیم خیلی از مشتری ها یا افراد گذری اجازه گرفتند که از آن عکس بیندازند، احتمالا یکی از همانها این عکس را در اینترنت منتشر کرده است.

چه هدفی از انجام این کار داشتید؟
در اطلاعیه هم نوشته ام که به …
مغازه داری که چهره این روزهای فضای مجازی است – لطفا با خوراکی و کالسکه وارد شوید!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.