ربات های تلگرامی چقدر خطرناک هستند؟

ربات های تلگرامی چقدر خطرناک هستند؟
شنود اطلاعات شخصی کاربران، جاسوسی پیام ها و دسترسی به موقعیت مکانی یا عکس های گالری از جمله اتهاماتی است که با ورود ربات ها به تلگرام، بر سر زبان ها افتاد و تا حدی اطمینان کاربران به فضای این پیام رسان را از بین برد، اما اینکه ربات ها تا چه اندازه می توانند فعالیت مخرب داشته باشند، مورد بحث است.

ربات های تلگرامی چقدر خطرناک هستند؟

شنود اطلاعات شخصی کاربران، جاسوسی پیام ها و دسترسی به موقعیت مکانی یا عکس های گالری از جمله اتهاماتی است که با ورود ربات ها به تلگرام، بر سر زبان ها افتاد و تا حدی اطمینان کاربران به فضای این پیام رسان را از بین برد، اما اینکه ربات ها تا چه اندازه می توانند فعالیت مخرب داشته باشند، مورد بحث است.
ربات های تلگرامی چقدر خطرناک هستند؟

پاسخ دهید

*