دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«حسین جابری انصاری» معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در کانال تلگرام خود دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی منتشر کرد.

دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

«حسین جابری انصاری» معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در کانال تلگرام خود دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی منتشر کرد.
دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی