از عکس اسارت تا دیدن عکس سربریده شهید محسن حججی

از عکس اسارت تا دیدن عکس سربریده شهید محسن حججی
روز نو :
همان طور که بود دیدم. شما این عکس را نگاه کنید، انگار نه انگار که شوهر من تیر خورده و اسیر دست داعشی هاست، عکس طوری است که انگار محسن، آن نیروی داعشی را اسیر گرفته .
همسرم به آرزوش رسید
به بهانه شهادت “شهید حججی”، همسرجوانش جزئیاتی را از نحوه خبردار شدن از اسارت و شهادت این شهید را روایت می کند. در زیر قسمتی از این گفتگو را میخوانید.
از اسارت محسن چطور باخبر شدید؟
سه شنبه بود که عکس محسن را در تلگرام دیدم.
همان عکس معروفی را که محسن را اسیر داعشی ها نشان می دهد؟
بله همان عکس را دیدم. من تلگرام محسن را روی گوشی خودم نصب کرده بودم، یک دفعه دیدم دریکی از گروه هایی که با دوستانش داشت، عکسی را فرستادند و گفتند برای آزادی این اسیر دعا کنید. من عکس را باز کردم و دیدم این اسیر محسن من است.
چه حالی داشتید؟
انتظار اسارتش را نداشتم به خاطر همین شوکه شدم اما چون محسن از من خواسته بود کمک کنم در مسیر شهادت باشد، آرزو کردم که به همان هدفش برسد . من می دانستم که اگر محسن الان هم شهید نشود، اول و آخر شهید می شود، چون مسیرش شهادت بود و با تمام وجودش شهادت را می خواست.
همسر شما در این …

از عکس اسارت تا دیدن عکس سربریده شهید محسن حججی

روز نو :
همان طور که بود دیدم. شما این عکس را نگاه کنید، انگار نه انگار که شوهر من تیر خورده و اسیر دست داعشی هاست، عکس طوری است که انگار محسن، آن نیروی داعشی را اسیر گرفته .
همسرم به آرزوش رسید
به بهانه شهادت “شهید حججی”، همسرجوانش جزئیاتی را از نحوه خبردار شدن از اسارت و شهادت این شهید را روایت می کند. در زیر قسمتی از این گفتگو را میخوانید.
از اسارت محسن چطور باخبر شدید؟
سه شنبه بود که عکس محسن را در تلگرام دیدم.
همان عکس معروفی را که محسن را اسیر داعشی ها نشان می دهد؟
بله همان عکس را دیدم. من تلگرام محسن را روی گوشی خودم نصب کرده بودم، یک دفعه دیدم دریکی از گروه هایی که با دوستانش داشت، عکسی را فرستادند و گفتند برای آزادی این اسیر دعا کنید. من عکس را باز کردم و دیدم این اسیر محسن من است.
چه حالی داشتید؟
انتظار اسارتش را نداشتم به خاطر همین شوکه شدم اما چون محسن از من خواسته بود کمک کنم در مسیر شهادت باشد، آرزو کردم که به همان هدفش برسد . من می دانستم که اگر محسن الان هم شهید نشود، اول و آخر شهید می شود، چون مسیرش شهادت بود و با تمام وجودش شهادت را می خواست.
همسر شما در این …
از عکس اسارت تا دیدن عکس سربریده شهید محسن حججی