اختلال در تلگرام

اختلال در تلگرام
از ساعتی پیش، شبکه اجتماعی اینستاگرام با اختلال مواجه شده است.

اختلال در تلگرام

از ساعتی پیش، شبکه اجتماعی اینستاگرام با اختلال مواجه شده است.
اختلال در تلگرام